RealWorld Paint ...editor obrázk? a animací...

P?ihlásit nebo zaregistrovat.
   

RealWorld Paint 2013.1

"Vyzdobte si sv?j web"



RealWorld Paint screenshot

Pro Windows 8, 7, Vista, XP a 2000.

P?enosná verze: RWPaint.zip (9.6 MB)






Kreslete obrázky

Navrhujte loga, tla?ítka nebo webové ikony jako profík. Se správnou pr?hledností a barevnym mícháním podle sRGB.

Retu?ujte fotky

Odstraňujte kazy, zmen?ujte a o?ezávejte fotky pro vá? blog. Nebo jste p?ipraveni pro náro?něj?í fotomontá?e? Není problém.

Animujte GIFy

P?itáhněte pozornost k nové sekci na va?em webu pomocí animovaného GIFu. ?et?ete místo automatickou optimalizací GIF?.



Pou?íváme styly vrstev

Beze?vá tyg?í textura

Odstranění ?ervenych o?í

Odstranění objekt? z fotek


Uvnit? obrázkového editoru

Pou?ity styly obrys a stín.
Prosté, ?erné písmeno t (v okně vrstev)
bylo transformováno na modré t s obrysem a stínem.

Po?ívejte vrstvy a styly

U?et?ete ?as, zachovávejte konzistentní styl, zjednodu?te si budoucí úpravy. To jsou věci, které vám vhodné vyu?ívání styl? vrstev p?inese.

 • Pou?ívejte klasické styly vrstev jako jsou zkosení, stín, vyplnění, obrys nebo zá?ení.
 • Vytvo?te si vlastní styl vrstvy zkombinováním jakychkoli obrázkovych filtr? pro dosa?ení efekt? jako automatická symetrie nebo kaleidoskop.
 • Ulo?te si své oblíbené style vrstev do va?í osobní knihovny (s náhledy). Stáhněte si p?edp?ipravené styly.

Tvo?te vektorové ilustrace

RealWorld Paint z?stává zamě?en na pixely, ale poskytuje i flexibilitu vektor?:

 • Kdykoli upravujte barvy a tvary objekt? ve vektorové vrstvě.
 • Pou?ívejte nástroj Tvar pro vytvo?ení libovolného tvaru.
 • Importujte vektorové masky z .psd jako vektorové vrstvy, exportujte vektorové tvary do .svg.
 • Aplikujte styly vrstev na vektorové vrstvy.
Kreslete a upravujte vektorové tvary.
Vytvá?ejte ?kálovatelná loga nebo ilustrace pomocí vektorovych nástroj?.
Volně kombinujte rastrové a vektorové vrstvy.

Outline and shadow layer styles.
Nejlep?í cesta z Photoshopu do GIMPu vede skrz RWPaint.

Kompatibilita s Photoshopem, GIMPem, Paint.netem

Není t?eba opou?tět svoje d?ívěj?í projekty. RealWorld Paint umí importovat a exportovat obrázkové soubory ostatních populárních editor? obrázk?. Obrázky jsou importovány nebo exportovány v?etně vrstev.

.psd soubory Photoshopu jsou importovány s vybranymi styly vrstev. Kompatibilní styly vrstev jsou p?evedeny na styly vrstev RWPaintu.

RealWorld Paint té? podporuje mnoho standardních obrázkovych formát? jako je .jpg, .png, .bmp, .gif a dal?í.


Vytvá?ejte animace

RealWorld Paint umo?ňuje vytvá?et jednoduché animace jako jsou blikající tla?ítka nebo animované avatary pro diskuzní skupiny.

 • P?idávejte nové snímky odta?ením obrázk? z mana?eru soubor? nebo p?es schránku.
 • Upravujte ka?dy snímek jako normální vrstveny obrázek.
 • P?evádějte animace na filmovy pás (1 obrázek) a zpět.
 • Zabudovany optimizér GIF? bez nesrozumitelnych nastavení.
úprava animace v RealWorld Paintu.
Ka?dy snímek je samostatny obrázek s vrstvami.

Retu?ujte a upravujte fotografie.
Zvět?ujte velikost o?í nebo svalové hmoty pomocí nástroje Změna tvaru.
Vyhladtě nebo p?ebarvěte svou k??i.

Upravujte své fotografie

S RealWorld Paintem m??ete měnit velikost, o?ezávat nebo vy?ezávat objekty z fotografií.

 • Zmen?ujte obrázky (se správnou gama-korekcí), konvertujte souborové typy, p?ikreslujte ráme?ky nebo okraje.
 • Odstraňujte nedokonalosti pomocí nástroje Klonovat.
 • O?ezávejte obrázky a odstraňujte perspektivu nástrojem O?íznout.
 • Měňte tvary nástrojem Změna tvaru (Liquify v termínech Photoshopu).

Tvrdé jádro

RealWorld Paint nepot?ebuje a neinstaluje do va?eho po?íta?e ?ádné dodate?né balí?ky. ?ádny .net Framework, ?ádny adware, ?ádny spyware. Prostě to funguje a na ?irokém spektru verzí Windows.

RWPaint umí vyu?ít a? 4 jádra va?eho moderního více-jádrového procesoru pro zrychlení kreslení na velkém plátně.

Funkce pro radost

Někdy sta?í, kdy? je to jen zábava:

 • Spou?tějte p?íkazy pomocí gest my?i. Vracení zpět nebylo nikdy jednodu??í.
 • Skleněny efekt jako ve Windows Vista - kreslete polopr?hledné tvary pomocí nástroje "Xxx s efekty".
 • Pou?ívejte vestavěnou kalkula?ku p?i zadávání ?íselnych hodnot.
 • Kreslete stylovymi obrázkovymi ?tětci.
Malování
P?ál bych si tu mít...
真人捕鱼游戏